Спеціальність 035 Філологія,

спеціалізація 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

Освітня програма «Російська мова та література»

Метою освітньої програми «Російська мова та література» є формування у випускників здатності здійснювати діяльність, пов’язану з аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної комунікації різними мовами. Освітня програма бакалавра має прикладну орієнтацію, вона спрямована на засвоєння мови та літератури й оволодіння основами перекладу в теоретичному, практичному, науково-дослідницькому аспектах; опанування основ комунікації у професійному і міжкультурному аспектах.

Студенти, які навчаються за освітньою програмою «Російська мова та література», вивчають шість мов: російську, українську, іноземну (англійську, німецьку або французьку), третю слов’янську (польську або словацьку), латинську та старослов’янську, а також отримують різнобічну філологічну освіту, яка передбачає вивчення дисциплін лінгвістичного й літературознавчого циклів, зокрема таких:

Працевлаштування випускників


Випускники кафедри загального та слов’янського мовознавства працюють:

Випускники кафедри мають змогу продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі ДНУ за спеціальністю 035 Філологія.


Перелік сертифікатів


    З переліком сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, що приймаються для вступу на навчання за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська, можна ознайомитися на сайті ДНУ.