Кафедра сьогодні


Освітня діяльність кафедри

Кафедра загального та слов’янського мовознавства є випусковою кафедрою факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська. Кафедра готує фахівців за трьома рівнями вищої освіти:

першим (бакалаврським) – за освітньою програмою Російська мова та література,

другим (магістерським) – за освітньою програмою Російська мова та література,

третім (освітньо-науковим, PhD) за освітньо-науковою програмою Філологія (2020 р.)

третім (освітньо-науковим, PhD) за освітньо-науковою програмою Філологія (2021 р.)

Навчальні плани підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 035 Філологія за денною та заочною формами навчання

Робочі програми навчальних дисциплін за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії (PhD) Філологія

Рецензії-відгуки стейкхолдерів на освітньо-професійну програму "Російська мова та література" підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська, галузі знань 03 Гуманітарні науки, розроблену Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара

Рецензії-відгуки стейкхолдерів на освітньо-наукову програму "Філологія" підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки, розроблену Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара

Кафедра готує наукові та науково-педагогічні кадри через докторантуру.


Кафедра викладає такі профільні дисципліни:

При кафедрі працюють «Центр слов’янських мов» та навчальна лабораторія «Прикладна лінгвістика».

Практична підготовка та можливості працевлаштування

Кафедра загального та слов’янського мовознавства має великий досвід практичної підготовки висококваліфікованих фахівців. У період навчання на 2-му курсі здобувачі вищої освіти першого освітнього рівня проходять навчальну (лінгвокраїнознавчу) практику на базі КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені первоучителів слов’янських Кирила та Мефодія» (ДОУНБ). Базою виробничої (переддипломної) практики бакалаврів та магістрів є випускові кафедри, наукова бібліотека ДНУ, «Центр слов’янських мов» тощо.

Випускники кафедри можуть працювати в закладах освіти всіх рівнів, засобах масової інформації (газети, радіо, телебачення), туристичних та рекламних агенціях, займатися перекладацькою діяльністю.

Наукова діяльність кафедри

Науковці кафедри досліджують інноваційні процеси в сучасних слов’янських мовах в аспектах лінгвостилістики, ономасіології, дериватології, лінгводидактики, дискурсології та лінгвопрагматики; аналізують актуальні проблеми у сфері термінології, лексикології та фразеології, словотвору та функціонального синтаксису слов’янських мов у синхронії та діахронії. Створено наукову школу «Активні процеси в сучасних слов’янських мовах», яку очолює доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри Т.С.Пристайко. Наукові дослідження виконуються у межах низки тем НДР: «Закономірності розвитку і функціонування сучасних слов'янських мов (№ 0116U002260), «Теоретичні та прикладні аспекти вивчення слов’янських мов» (№ 0119U100054). На сучасному етапі вони пов’язані із темою «Тенденції розвитку слов’янських мов і практичні аспекти мовленнєвої діяльності».

Найвагоміші результати досліджень опубліковано в таких монографіях: Куварова О. К. «Типология русского эпистолярного вокатива» (2014), Дьячок Н. В. «Материалы к словарю универбов современного русского языка. Часть I (А-Л)» (2018), Дьячок Н. В. «Материалы к словарю универбов современного русского языка. Часть IІ (М-Я)» (2019), Дьячок Н. В. «Основы универбации: структурно-семантический критерий» (2019), Дьячок Н. В., Цурикова Н. В. «Основы ахронического словообразования (на материале русского языка)» (2020) та ін.

Викладачі кафедри є членами спеціалізованої вченої ради університету Д.08.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова, 10.02.02 – російська мова.

З 2005 р. по 2019 р. при кафедрі редагувався й видавався часопис «Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство» (у 2018–2019 рр. – «Проблеми загального і слов’янського мовознавства»), затверджений як фахове видання.

Науковці кафедри з 2003 р. регулярно проводять Міжнародну наукову конференцію «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах», яка стала візитівкою кафедри. У роботі конференції брали участь лінгвісти багатьох країн близького та далекого зарубіжжя. З 2019 р. кафедра загального та слов’янського мовознавства співпрацює з кафедрою російської і французької мов педагогічного факультету Західночеського університету (м. Плзень, Чеська республіка), кафедрою україністики Інституту російської і української філології Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща), які є співорганізаторами Міжнародної наукової конференції «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах», а з 2021 р. до них приєднався й Приморський університет (м. Копер, Словенія).

Міжнародна діяльність

З 2015 р. на кафедрі існує Центр слов’янських мов, метою якого є популяризація сучасних слов’янських мов, а також поглиблене їх вивчення студентами-філологами в проєкції на духовну культуру слов’ян. На базі Центру проводять заходи, присвячені Дню слов’янської писемності, видатним мовознавцям-славістам Болгарії, Польщі, Росії, Сербії, Словаччини, визначним діячам літератури слов’янських країн.

Викладачі кафедри щорічно працюють у складі журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за секціями «Російська мова», «Польська мова», «Літературна творчість».

У 2005 р. викладачі кафедри працювали у складі групи розробників навчальних програм для філіалу ДНУ в м. Баку (Азербайджан). У 2012 р. кафедра брала участь у Міжнародній програмі створення нового покоління підручників і навчальних посібників із російської мови та літератури для країн СНД, запровадженій філологічним факультетом Санкт-Петербурзького державного університету.

Кафедра загального та слов’янського мовознавства в 2010–2013 рр. брала участь у роботі Мережевого університету СНД, створеного в 2010 р. До Консорціуму Мережевого університету СНД на той час увійшли близько тридцяти провідних вишів із Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Російської Федерації, Таджикистану й України. Проект був спрямований на організацію та реалізацію високоякісних сумісних магістерських програм, укріплення міжнародного співробітництва в галузі підготовки висококваліфікованих фахівців, сприяння обміну аспірантами, здійснення спільних наукових досліджень. Під час реалізації міжнародної програми підготовки магістрів з напряму «Філологія» (спеціальність «Мова і література (російська)») студенти ДНУ отримали подвійні дипломи магістрів з філології.

Кафедра здійснює підготовку з російської мови іноземних студентів та аспірантів із Китайської Народної Республіки, Туреччини, Туркменістану. На 2007/2008 навчальний рік до Шандунської науково-технічної академії (м. Вейфан, КНР) була направлена доцент О.О.Половинко для роботи викладачем російської мови як іноземної в рамках договору між ДНУ та Шандунською науково-технічною академією.

Кафедра загального та слов’янського мовознавства як член Української асоціації викладачів російської мови та літератури (УАВРМЛ) має тісні наукові зв’язки з колегами багатьох мовних кафедр навчальних закладів України та деяких закордонних: Центром болгарської ономастики у Великотирнівському університеті «Святих Кирила та Мефодія» (Болгарія), кафедрою україністики Варшавського університету (Польща) та центром східнослов’янських досліджень Пряшівського університету (Словаччина).

15–16 квітня 2021 р. у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара пройшла Х Міжнародна наукова конференція «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах». Ініціатором і незмінним організатором конференції з 2003 р. є кафедра загального та слов’янського мовознавства ДНУ, а з 2019 р. її співорганізаторами стали Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Київ), Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Західночеський університет (м.Пльзень, Чеська республіка), Університет імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща) і з 2021 р. – Приморський університет (м.Копер, Словенія).

За умов складної епідеміологічної ситуації зустріч науковців було здійснено дистанційно в програмі Zoom. Мережа Інтернет об’єднала мовознавців із різних куточків планети: з України, Франції, Китаю, Естонії, Чехії, Польщі, Словаччини. Доповіді були присвячені опису лексико-граматичних і семантичних процесів у сучасних слов’янських мовах, що виявляються у різних комунікативних сферах; дослідженню інноваційних явищ в аспектах сучасних наукових парадигм; розгляду мовних і мовленнєвих інновацій як об’єктів прикладної лінгвістики, лінгводидактики, теорії і практики перекладу. Низка розвідок містила результати вивчення лексико-семантичних і словотвірних інновацій, пов’язаних із пандемією коронавірусу COVID-19 у 2020-21 рр.

На конференції було зроблено понад шістдесят доповідей. Незважаючи на відстань між учасниками, їхнє спілкування було живим і плідним. Під час перерв між доповідями науковці активно обмінювалися думками та обговорювали актуальні питання лінгвістики. Після конференції було видано збірник матеріалів доповідей її учасників.

Студентське життя

У межах НДРС філологи-русисти виконують курсові та дипломні роботи, виступають на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, публікують наукові статті у виданнях ДНУ та інших вузів, готують і презентують доповіді на засіданнях студентського наукового гуртка «Мовна картина світу у синхронії та діахронії» та двох проблемних груп «Картина світу в мовній свідомості поляків» і «Слов’янські мови: історія та сучасність».

Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у культурному житті факультету й університету: проведенні Дня першокурсника, Дня факультету, Дня слов’янської писемності, благодійних акціях, ярмарках, флешмобах; загартовують лідерські якості в органах студентського самоврядування; активно долучаються до загальноуніверситетських та факультетських заходів з профорієнтації; відвідують музеї й театри.

Співпраця з роботодавцями

Кафедра ефективно співпрацює з такими закладами: КЗО «Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю» Дніпровської міської ради; КЗО «СЗШ № 97 імені П. І. Шкідченка» Дніпровської міської ради; КЗО «Спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 16» Дніпровської міської ради, КЗО НВО № 28 Дніпровської міської ради; Дніпровський державний медичний університет, кафедра мовної підготовки; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, кафедра інтенсивного навчання іноземним мовам; Міжнародне інформаційно-аналітичне агентство «Метал-інвест»; Українська телекомунікаційна компанія «Київстар», кол-центр; Телеканал 34; Студія кіно і телебачення «КіТ» та ін.