Пристайко Тамара Степанівна


Посада: завідувач кафедри загального та слов’янського мовознавства

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор філолологічних наук

Наукові інтереси: когнітивні дослідження термінології та лексики російської мови, інноваційні процеси на лексико-семантичному рівні мови, лексикографія

Викладає освітні компоненти: «Сучасна російська мова», «Стилістика і культура російської мови», «Діалектологія російської мови», «Основи лінгвістичних досліджень», «Методологія та організація наукових досліджень», «Практикум з культури російської мови», «Когнітивна семантика», «Старослов’янська мова»

Контакти: kafedra_UZR@i.ua


У 1976 році з відзнакою закінчила російське відділення філологічного факультету ДДУ. У тому ж році була зарахована до аспірантури по кафедрі російської мови. У 1979 р. під керівництвом доктора філологічних наук. професора О.М.Шиловського достроково захистила кандидатську дисертацію «Російська термінологія прокатного виробництва». У 1997 р. захистила докторську дисертацію «Номінація у сфері спеціальної комунікації», у якій обґрунтувала новий науковий напрямок у термінознавстві: дослідження номінативних одиниць спеціального тексту у системно-функціональному аспекті.

З 1980 р. працювала викладачем, з 1984 – доцентом кафедри російської мови ДДУ. З 1998 р. по 2004 р. працювала на посаді професора кафедри загального та слов’янського мовознавства ДНУ. З 2004 р. є завідувачкою цієї кафедри. Сучасні наукові інтереси Т.С.Пристайко лежать у площині когнітивних досліджень термінології та лексики російської мови, інноваційних процесів на лексико-семантичному рівні мови, створення словників різного типу. Є керівником наукової теми кафедри «Теоретичні та прикладні аспекти вивчення слов’янських мов» на 2019–2021 рр. (№ 0119U100054).

Під керівництвом Т.С.Пристайко захищені 20 кандидатських дисертацій. Вона виступає офіційним опонентом на захисті докторських та кандидатських дисертацій, є рецензентом багатьох наукових монографій та посібників вчених з різних вузів України.

Т.С.Пристайко протягом багатьох років була членом спецрад для захисту кандидатських дисертацій при Дніпровському та Харківському національних університетах, з 2007 р. по 2013 р. очолювала спеціалізовану вчену раду К 08.051.05 для захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей «українська мова» та «російська мова» у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. З 2013 р. – заступник голови спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 у ДНУ (з 2019 – Д 08.051.05).

Як відповідальний редактор редагувала збірники матеріалів конференцій «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах», часопис «Вісник ДНУ. Мовознавство» (з 2006 р. по 2019 р.), є членом редколегій трьох періодичних видань України.

Має понад 250 публікацій, у тому числі 3 наукові монографії (1 одноособова, 2 – у спіавторстві); 10 навчальних посібників (5 у співавторстві), є автором 2 та співавтором 16 навчально-методичних посібників, співавтор „Базового словника лінгвістичних термінів”, рекомендованого до друку Міністерством освіти і науки України (К., 2003), та «Російсько-українського словника прізвищ мешканців м. Дніпропетровська», який вийшов двома виданнями у 2007 та 2009 рр.


Дьячок Наталя Василівна


Посада: професор

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: доктор філолологічних наук

Наукові інтереси: теорія номінації, теорія ахронічного словотвору, особливості універбалізаційних процесів у слов’янських та індоєвропейських мовах

Викладає освітні компоненти: «Сучасна російська мова», «Прикладна лінгвістика та основи теорії мовленнєвої комунікації», «Вступ до мовознавства», «Історія російської мови», «Старослов’янська мова», «Основні напрямки лінгвістичних досліджень», «Теорія і практика перекладу»

Контакти: kafedra_UZR@i.ua


У 1996 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов ім. Н. К. Крупської за спеціальністю «Англійська мова, російська мова та література» з дипломом з відзнакою. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.02 – російська мова. У 2008 – отримала атестат доцента. З 1996 року працювала викладачем кафедри мовознавства та російської мови Горлівського державного педінституту іноземних мов. З 1997 по 1999 рік – викладач кафедри іноземних мов Національної гірничої академії України (нині – НТУ «Дніпровська політехніка»). З 1999 по серпень 2014 року працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри мовознавства та російської мови Горлівського інституту іноземних мов Державного ВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». З вересня 2014 року по 31 серпня 2016 працювала доцентом кафедри іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет». 19 січня 2016 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук з теми «Універбація в російській мові: структурно-семантичний та ономасіологічний опис» за спеціальністю 10.02.02 – російська мова. З 2016 року є професором кафедри загального та слов’янського мовознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Заступник декана факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства з наукової роботи.

Має близько ста друкованих праць, у тому числі 82 наукові статті, 2 збірки методичних вказівок, 3 навчальні посібники (у співавторстві), 4 монографії (2 одноосібні та 2 у співавторстві). Член редколегії часопису «Український смисл», член спеціалізованої вченої ради Д 08.051.05 для захисту дисертацій зі спеціальностей «українська мова» та «російська мова» у ДНУ. Під керівництвом Н.В.Дьячок захищено 4 кандидатські дисертації.

Пріоритетними для себе вважає такі напрями лінгвістичних досліджень: теорія синхронічної та діахронічної номінації, теорія ахронічного словотвору, особливості універбалізаційних процесів у слов’янських та індоєвропейських мовах.


Куварова Олена Костянтинівна


Посада: професор

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: доктор філолологічних наук

Наукові інтереси: лінгвістика тексту, стилістика епістолярного тексту, дискурсологія, лінгвістична прагматика

Викладає освітні компоненти: «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», «Риторика», «Орфографічний та орфоепічний практикум російської мови», «Прикладна лінгвістика та основи теорії мовленнєвої комунікації», «Сучасна російська мова», «Проблеми російської колоквіалістики», «Практикум з культури російської мови»

Контакти: kafedra_UZR@i.ua


З відзнакою закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Російська мова і література». Під час навчання в ДДУ стала переможцем республіканського туру олімпіади «Студент і науково-технічний прогрес» з російської мови та літератури (Чернівці, 1989), посіла друге місце у Всесоюзній олімпіаді (Краснодар, 1989). Після закінчення університету навчалася в аспірантурі ДДУ під керівництвом професора Л.П.Столярової. Після захисту кандидатської дисертації «Експлікація комунікативного фону письмового тексту (на матеріалі російського дипломатичного листування початку ХІХ ст.)» отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова (1996), а згодом і вчене звання доцента кафедри загального та російського мовознавства (2000).

Працює в ДНУ з 1990 року: викладачем, доцентом (1997), професором (2019). У 2018 році в Київському національному університеті імені Т.Г.Шевченка успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук «Структурна типологія і стилістика звертання в епістолярних текстах (на матеріалі російськомовних листів ХVIII–ХХ ст.)». До сфери наукових інтересів О.К.Куварової належать лінгвістика тексту, стилістика епістолярного тексту, дискурсологія, лінгвістична прагматика. Результати наукових досліджень знайшли відображення у приблизно 150 публікаціях і були представлені на багатьох міжнародних і всеукраїнських лінгвістичних конференціях. Автор монографії «Типология русского эпистолярного вокатива» (2014), співавтор навчального посібника з латинської мови для студентів-юристів. Член редколегії часопису «Український смисл», член спеціалізованої вченої ради Д 08.051.05 для захисту дисертацій зі спеціальностей «українська мова» та «російська мова» у ДНУ. Працює у складі журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, секція «Польська мова».


Греченко-Журавська Вікторія Михайлівна


Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат філолологічних наук

Наукові інтереси: історія російської мови, сучасна російська мова, методика викладання російської мови

Викладає освітні компоненти: «Сучасна російська мова», «Вступ до мовознавства», «Історична граматика російської мови», «Вступ до слов’янської філології»

Контакти: kafedra_UZR@i.ua


У 1975 році закінчила з відзнакою російське відділення філологічного факультету Харківського державного університету. Три роки працювала в загальноосвітній середній школі. З 1978 року працювала на посадах викладача, старшого викладача, а з 1980 по 1990 роки – завідувача кафедри російської мови та методики викладання російської мови філії Душанбінського педінституту імені Т.Г.Шевченка у місті Курган-Тюбе (Таджикистан). Очолювала інтернаціональний колектив викладачів російської мови, у складі якого були представники майже 10 національностей колишнього Радянського Союзу.

З 1990 року працює в Дніпропетровському університеті, з 1997 року – доцент кафедри загального та російського мовознавства. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію "Хлєбниковський список Іпатіївського літопису "Повісті временних літ" у порівнянні з давньоруським протографом (південнослов'янські та староукраїнські нашарування)". Коло наукових інтересів – історія російської мови, сучасна російська мова, методика викладання російської мови, зокрема як іноземної.

Автор близько 100 наукових і науково-методичних праць.

На початку 2000-х років була координатором міжнародної програми підготовки магістрів з напряму «Філологія» (спеціальність «Мова і література (російська)») від ДНУ в межах Мережевого університету країн СНД, під час реалізації якої студенти отримали подвійні дипломи магістрів з філології.

З 2008 року й по теперішній час є заступником декана факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства з навчальної роботи.


Датченко Юлія Валентинівна


Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат філолологічних наук

Наукові інтереси: слов’янські мови (польська, сербська, старослов’янська), прикладна лінгвістика, теорія та практика перекладу, основи теорії мовленнєвої комунікації, етнолінгвістика, мистецтвознавство

Викладає освітні компоненти: «Друга слов’янська мова (польська)», «Сучасна (третя) слов’янська мова (польська)», «Сучасна слов’янська мова (польська)», «Прикладна лінгвістика та основи теорії мовленнєвої комунікації»

Контакти: kafedra_UZR@i.ua


Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Українська мова і література», після закінчення університету навчалася в аспірантурі ДДУ під керівництвом професора А.М. Поповського. Після захисту кандидатської дисертації «Мова творів Миколи Чернявського» отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук, а згодом і вчене звання доцента кафедри української мови.

Працює в ДНУ з 1995 року: викладачем на кафедрі української мови, доцентом (2010) на кафедрі загального та слов’янського мовознавства. До сфери наукових інтересів Ю.В. Датченко належать слов’янські мови (польська, сербська, старослов’янська), прикладна лінгвістика, теорія та практика перекладу, основи теорії мовленнєвої комунікації, етнолінгвістика, мистецтвознавство. Результати наукових досліджень були репрезентовані в 50 публікаціях. Ю.В. Датченко брала участь у багатьох міжнародних і всеукраїнських конференціях з лінгвістики та мистецтвознавства. Автор навчальних посібників з польської, сербської мов, співавтор посібника з старослов’янської мови для студентів-філологів, автор посібника з писанкарства «Писанки Катеринославщини», автор каталогу виставки «У променях символів: витинанка і писанка», укладач посібника «Джерела народної творчості. Писанки Нижньої Наддніпрянщини». Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, працює у складі журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, секція «Польська мова».


Шпітько Ірина Миколаївна


Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат філолологічних наук

Наукові інтереси: слов’янське порівняльне мовознавство, слов’янська лексикологія, слов’янська дериватологія, методика викладання слов’янських мов

Викладає освітні компоненти: «Вступ до слов’янської філології», «Вступ до мовознавства», «Старослов’янська мова», «Історія мовознавства», «Друга слов’янська мова (словацька)», «Загальне мовознавство», «Прикладна лінгвістика та основи теорії мовленнєвої комунікації»

Контакти: kafedra_UZR@i.ua


Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Українська мова і література». Після захисту кандидатської дисертації «Словотвір ад’єктонімів у сучасній словацькій літературній мові» зі спеціальності 10.02.03 – слов’янські мови в Інституті української мови НАН України отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук, а згодом і вчене звання доцента кафедри загального та російського мовознавства.

Працює в ДНУ з 1995 року: викладачем, старшим викладачем (2001), доцентом (2003). До сфери наукових інтересів І.М.Шпітько належать слов’янське порівняльне мовознавство, слов’янська лексикологія, слов’янська дериватологія, методика викладання слов’янських мов. Результати наукових досліджень знайшли відображення у приблизно 50 публікаціях і були представлені на багатьох міжнародних і всеукраїнських лінгвістичних конференціях. Із 2019 року І. М. Шпітько очолює науково-методичну раду факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ. Працює у складі журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, секція «Польська мова».

Неодноразово була учасником престижних у слов’янському світі науково-методичних семінарів, організованих SAS – Центром словацької мови як іноземної, в університеті Коменського в Братиславі (Словацька Республіка).


ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Пристайко Тамара Степанівна Завідувач кафедри Професор Доктор філол. наук Пристайко Пристайко Пристайко Пристайко
Дьячок Наталя Василівна Професор Доцент Доктор філол. наук Дьячок Дьячок Дьячок Дьячок
Куварова Олена Костянтинівна Професор Доцент Доктор філол. наук Куварова Куварова Куварова Куварова
Греченко-Журавська Вікторія Михайлівна Доцент Доцент Кандидат філол. наук Греченко Греченко Греченко Греченко
Датченко Юлія Валентинівна Доцент Доцент Кандидат філол. наук Датченко Датченко Датченко Датченко
Шпітько Ірина Миколаївна Доцент Доцент Кандидат філол. наук Шпітько Шпітько Шпітько Шпітько